جغرافیا و آب و هوا

اکتبر 1, 2016
جغرافیا و آب و کشور ژاپن

جغرافیا و آب و هوای کشور ژاپن

تور ژاپن – جغرافیای کشور ژاپن      جغرافیای کشور ژاپن کشور ژاپن جزیره ای در شرق آسیا می باشد و شامل یک مجمع الجزایر استراتوولکان (stratovolcanic archipelago) […]